Algemene voorwaarden

  • De Auteursrechten voorwaardes zullen gebruikers informeren dat de inhoud, het logo en andere visuele media die u hebt gemaakt uw eigendom is en wordt beschermd door het auteursrecht.
  • Een Beëindiging clausule zal informeren dat 'accounts op uw website en mobiele app of gebruikers gebruikers die toegang hebben tot uw website en mobiele app (als gebruikers geen account kunnen hebben) in het geval van misbruik kan worden beëindigd wanneer u daar oorzaak voor ziet.
  • Met een Toepasselijk recht zullen de gebruikers welke wetten van toepassing zijn op de overeenkomst. Dit moet het land zijn waar uw bedrijf is gevestigd of het land van waaruit u uw website en mobiele app uitvoert.
  • Een Links naar andere web sites clausule zal gebruikers informeren dat u niet verantwoordelijk bent voor derden websites waarnaar u verwijst. Dit soort clausule zal in het algemeen gebruikers informeren dat zij verantwoordelijk zijn voor het lezen en voor het instemmen (of niet instemmen) met de voorwaarden of privacybeleid van deze derden.
  • Als uw website of mobiele apps gebruikers in staat stelt om content te creëren en publiek te maken voor andere gebruikers, zal een Inhoud sectie de gebruikers informeren dat zij de eigenaar zijn van de rechten over de inhoud die ze hebben gemaakt.
    De "Inhoud" clausule geeft normaal gesproken aan dat de gebruikers, u (de website of mobiele app ontwikkelaar), een licentie geven waarmee u de inhoud kan delen via uw website/mobiele app en het beschikbaar maken voor andere gebruikers.
    Omdat de inhoud gemaakt door gebruikers publiek is voor andere gebruikers, is een DMCA clausule (of inbreuk op het Auteursrecht) sectie zinvol om gebruikers en auteurs met auteursrecht te informeren dat, wanneer er inhoud is die in schending is met het auteursrecht, u zal reageren op elke DMCA take down aanvraag ontvangen en u de inhoud zal verwijderen.
  • Een beperken wat gebruikers kunnen doen clausule kan gebruikers informeren dat door akkoord te gaan met uw service, ze ook akkoord zijn gegaan met bepaalde dingen niet te doen. Dit kan deel uitmaken van een zeer lange en grondige lijst in uw algemene voorwaarden overeenkomsten om zo de meest hoeveelheid van de negatieve toepassingen aan te geven.
Bron: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

Algemene voorwaarden: 1. Toepassingsgebied (1) Deze algemene voorwaarden gelden voor alle zakelijke relaties tussen de vzw. KreaStiOn en haar klanten in de ten tijde van de contractsluiting actuele versie. (2) Uitsluitend de algemene voorwaarden van vzw. KreaStiOn zijn van toepassing. Hiermee in strijd zijnde of van de voorwaarden van Vzw. KreaStiOn afwijkende voorwaarden van de klant worden slechts erkend als Vzw. KreaStiOn hiermee schriftelijk heeft ingestemd. 2. Totstandkoming van de overeenkomst (1) Een bestelling via internet, e-mail, telefoon of op enige andere wijze vormt een aanbod aan ons voor het afsluiten van een koopcontract. Als u een bestelling opgeeft bij Vzw. KreaStiOn, sturen wij u een e-mail toe die de ontvangst van uw bestelling bij ons bevestigt en de details ervan vermeldt (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging vormt geen acceptatie van uw aanbod, maar moet u er alleen over informeren dat uw bestelling bij ons is binnengekomen (2) Een koopcontract komt pas tot stand als wij het bestelde product aan u verzenden resp. de verzending aan u met een tweede e-mail (verzendbevestiging) bevestigen. M.b.t. producten uit een en dezelfde bestelling die niet in de verzendbevestiging zijn vermeld, komt geen koopcontract tot stand. 3. Levering, verzendkosten (1) Wij leveren de bestelde goederen zo spoedig mogelijk aan het adres dat in de bestelling is aangegeven. Indien er in deelleveringen wordt geleverd, dragen wij de extra portokosten. (2) Verstrekte informatie over de vermoedelijke levertijd zijn vrijblijvend. (3) Bij goederenzendingen naar landen buiten Belgïe kunnen invoerrechten worden geheven, die voor rekening van de klant komen. Deze variëren in de diverse douanegebieden. De klant is verantwoordelijk voor de voorgeschreven afdracht van de noodzakelijke invoerrechten en kosten. 4. Opeisbaarheid en betaling (1) Vzw. KreaStiOn accepteert alleen de betalingsmethodes die in het verloop van de bestelprocedure aan de klant zijn aangeboden. (2) De aanschafprijs en de eventueel ontstaande verzendkosten zijn opeisbaar bij sluiting van de overeenkomst. 5. Eigendomsvoorbehoud Vzw. KreaStiOn blijft eigenaar van de goederen tot en met de ontvangst van alle betalingen op grond van het koopcontract. Als de klant zijn betalingsverplichting ondanks een aanmaning van Vzw. KreaStiOn niet nakomt, kan Vzw. KreaStiOn – na een voorafgaande redelijke termijn te hebben gesteld – afzien van de overeenkomst en teruggave eisen van de nog in haar bezit zijnde goederen. Terugneming van de goederen of beslaglegging door Vzw. KreaStiOn leidt automatisch tot ontbinding van het contract. De hierdoor ontstane verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Vzw. KreaStiOn is na retourontvangst van de goederen bevoegd er vrijelijk over te beschikken. De desbetreffende opbrengst wordt in mindering gebracht op de verplichtingen van de klant – verminderd met redelijke verwerkingskosten. 6. Herroepingsrecht Informatie over het herroepingsrecht U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De termijn van het herroepingsrecht bedraagt 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, welke niet de vervoerder is, de goederen heeft aanvaard c.q. in bezit heeft genomen. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons Vzw. KreaStiOn Boekweitstraat 12 2900 Schoten Belgïe E-mail: info@kreastion.be Telefoon: +32 (0)476589615 door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verstuurde brief of e-mail) over uw besluit, dit contract te herroepen, op de hoogte te stellen. Voor het waarborgen van de termijn van het herroepingsrecht is het voldoende, dat u de mededeling over uw beroep op het herroepingsrecht voor afloop van de termijn van het herroepingsrecht verstuurt. Gevolgen van de herroeping Als u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de bijkomende kosten, die daaruit resulteren, dat u voor een andere soort levering als de door ons aangeboden, gunstige standaard levering hebben gekozen), zonder verzuim en op zijn laatst binnen 14 (veertien) dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract door ons werd ontvangen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel, dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; Wij zullen in geen geval kosten voor deze terugbetaling in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u een bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, al naargelang wat eerder plaatsvindt. U dient de goederen direct en in ieder geval op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van dit contract op de hoogte hebt gesteld, aan ons te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. U hoeft alleen een eventuele waardemindering te betalen, als deze waardemindering terug te voeren is op een voor de test van de kwaliteit, eigenschappen en werkwijze van de goederen niet noodzakelijke omgang. 7. Garantie (1) Vzw. KreaStiOn is aansprakelijk voor bestaande gebreken die – in het kader van de wettelijke bepalingen – tijdens de overdracht van de goederen. Bij contracten met consumenten bedraagt de garantietermijn 2 jaar, gerekend vanaf de aflevering van de goederen. (2) Bij bestellingen van klanten die ondernemer zijn in de zin van de wet, is de garantietermijn beperkt tot één jaar. 8. Slotbepalingen (1) Voor de rechtsbetrekkingen tussen de klanten en Vzw. KreaStiOn is belgisch recht van toepassing, zonder de verwijzingsnormen van het internationale privaatrecht en met uitsluiting van het UN-kooprecht (CISGG). Als de klant consument is, dan kan ook het woonplaatsrecht van de klant van toepassing zijn voor zover het gaat om dwingende consumentrechtelijke bepalingen. (2) Voor zover de klant een ondernemer is, zijn alle geschillen welke tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank in Antwerpen. (3) Mochten een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of haar rechtsgeldigheid later verliezen, dan blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.